مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف FILA

Fall in Love Again (song)

Forever I Love Atlanta (song)

Fédération Internationale des Luttes Associées

First Ladies National Historic Site (US National Park Service)

Flatbush Is Live Always

Franco-Indian Lawyers Association

Fédération Internationnal de Lutte Amateur

Folk I Love Always