مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ETSI

European Telecommunications Standards Institute (France)

Ente Turistico Sociale Italiano (Italian: Italian Social Tourist Organization)

European Telecoms Standards Institute (EU; Sophia-Antipolis Cedex, France)

European Therapy Studies Institute (UK; est. 1992)

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (Estonian: European Telecommunications Standards Institute)

Electronic Technology Systems Inc. (Natrona Heights, PA)