مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف EIRP

Effective Isotropic Radiated Power

Equivalent Isotropically Radiated Power (ITS)

Earth Incident Radiated Power

Effective Incident Radiated Power

Emergency Irrigation Rehabilitation Programme

Equipment Identity Register Procedure