مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ECU

Electronic Control Unit

Engine Control Unit

East Carolina University

Edith Cowan University

Ecuador (ISO Country code)

East Central University (Ada, OK)

European Currency Unit (former monetary unit)

Equality Challenge Unit (UK)

Employees Credit Union (various locations)

Evaporative Cooling Unit (air conditioning)

European Chess Union

Electronically-Controlled Unit (engines)

External Control Unit (various uses)

EISA Configuration Utility

Environmental Control Unit

Extended Care Unit (medical care)

European Chiropractors' Union (est. 1932)

Eurasian Customs Union

Extreme Close Up (film & video)

Extensor Carpi Ulnaris (tendon)

Electrical Control Unit

End Cryptographic Unit

Emergency Care Unit (trauma facility)

Unità di Conto Europea (Italian)

Evidence Control Unit (various locations)

Environmental Crimes Unit (DOE)

Edison Credit Union

Ecu

Encephalitozoon Cuniculi

Experiment Control Unit (NASA)

Environmental Conditioning Unit

Engineering Concepts Unlimited (manufacturer/designer of engine controls)

Eternal Care Unit (morgue euphemism)

Electrical Conversion Unit

Engine Change Unit

Electro Chemical Unit

Error Correction Unit

Energy Conservation Unit (hot water heat exchanger)

Engineering Concepts Unlimited, Inc (manufacturer/designer of Engine Controls)

English Church Union

Energy Recovery Unit (hot water heat exchanger)

Elgin Choral Union (Elgin, IL)

Enhanced Channel Unit (cellular)

Equivalence Class Unification

Electronic Cabling Unit

End COMSEC Unit

Entertainment Capacity Unit

Executive Control Unit

External Connectivity Utility