مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CSP

Content(s) Service Provider

Conservation Security Program

Concentrating Solar Power

Constraint-Satisfaction Problem

Centre for Suicide Prevention (Canada)

Content Security Policy (cybersecurity)

Cryptographic Service Provider

Cloud Service Provider (computing)

Certified Safety Professional (BCSP)

Chartered Society of Physiotherapy (UK)

Chip Scale Package

Converged Services Platform

Communicating Sequential Processes

Certified Speaking Professional (National Speaker's Association)

Colorado State Patrol

Commonwealth Supported Place (Australian program for tertiary education)

Center for the Study of the Presidency (New York City, NY)

Circumsporozoite Protein (biological chemistry)

Catégories Socioprofessionnelles (French: Occupational Status)

Chiral Stationary Phase

Custom & Speed Parts (Germany)

Center for Security Policy

Community Safety Partnership (UK)

Computer Society Press (IEEE)

Code de la Santé Publique (French: Code of Public Health)

Custer State Park (South Dakota)

Center for Space Physics (Boston University)

Charles Sanders Peirce (scientist)

Cavum Septum Pellucidum

Chip-Size Package

California State Parks

Construction Safety Products (various locations)

Contractor Safety Program (various businesses)

Community Support Program

Certification Service Provider

Commerce Service Provider

Connecticut State Police

Clinical Study Protocol

Charter School Program

Certified Scrum Practitioner (software development)

Common Spatial Pattern

Certified Sales Professional

Commission Scolaire des Patriotes (Canadian school board)

Community Strategic Plan (US DoD education activity)

Clavinova Smart Piano (Yamaha)

Cutting Stock Problem (operations research)

California State Prison

Central Solar Power

Caché Server Pages (InterSystems)

Client Server Protocol (computing)

Cold Shock Protein (biomolecular science)

Civil Service of Pakistan (est. 1950)

Centre St. Pierre (Canadian education center)

County Sports Partnerships (UK)

Community Service Plan (various organizations)

Certified Staffing Professional

Country Strategy Paper

California Staffing Professionals

Completely Self Protected (transformers)

C Street Prepared (cars)

Centre Spécialités Pharmaceutiques (French: Pharmaceutical Specialities Center)

Cholangite Sclérosante Primitive (French: Primary Sclerosing Cholangitis; disease)

Constrained Shortest Path (mathematics)

Community Service Project

Crew Scheduling Problem (transportation algorithm)

Communications Service Provider

Corporate Sustainability Performance

Center for Surrogate Parenting (various locations)

Circonscription de Sécurité Publique (French police public safety district)

Council Shoulder Patch (Boy Scouts of America)

Chesapeake Science Point (Hanover, MD)

Compulsive Skin Picking

Center for Student Progress (Youngstown State University; Youngstown, OH)

Crypto Service Provider

Carbon Sequestration Project (various organizations)

Comprehensive Strategic Plan (various organizations)

Corrugated Steel Pipe

Council on Spiritual Practices

Cysteine String Protein

Certified Systems Professional

Cambridge Science Park (UK)

Corporate Social Performance

Centre for Signal Processing

Central Security Patrols (Japan)

Continued Service Plan (insurance)

Continuous Savings Plan (finance)

Canadian Staging Professionals (Minnesota)

Citizen Service Platform (Microsoft)

Christian Service Program (various locations)

Child Safety and Protection

Caribbean Stud Poker (gambling)

Commercial Sales Practice

Cervical Screening Program

Clinical Services Plan (various locations)

Customer Satisfaction Project (various companies)

Customer Service Professional

Certified Service Partner

Cross System Product (IBM)

Club Sportif Pertuisien (French sports club)

Customer Support Program

CSp

Chief Specialist (rank; US Navy)

Country Strategic Plan

Center for the Study of Philanthropy

Committee on Science Policy (various organizations)

Customer Service Provider

Common Security Protocol

Community Scholars Program (various universities)

Child Survival Project

Conservation Science and Policy (US FWS)

Career Services and Placement (various organizations)

Cold Spare

Chief of Security Police

Collectif Sans Papiers (French: Undocumented Collective)

Corporación de Seguridad Privada (Spanish: Private Security Corporation)

Custom Solutions Provider (software)

Canadian Studies Program (various schools)

Collaborative Signal Processing

Chemical Substances and Preparations (hazardous materials)

Centre de Service Partagés (French: Shared Service Center)

Community Service Provider

Criticality Safety Program (US Department of Energy)

Competitive Sealed Proposal

Customer Service Profile

Conseils Services Prestations (French cleaning company)

Canadian Stock Photos (intellectual property)

Customer Support Portal

Continuous Speech Processing

Computer Society of Pakistan

Contracting Support Plan (US DoD)

Court Statistics Project

Christlichsoziale Partei (German: Christian Social Party; Germany)

Community System Provider (shipping)

Community Sports Park (various locations)

Cellular Service Provider

Competitive Service Provider

Clay Smear Potential (geology)

Corporate Strategic Plan

Central Superior Service of Pakistan

Computational Singular Perturbation

Compucom Speed Protocol

Coin Sent Paid (Bellcore)

Cornish Stannary Parliament (UK)

Community Strategic Partnership (UK)

Cryptologic Support Package (US DoD)

Centre Spécialisé de la Propreté (French cleaning company)

Career Sea Pay

College Search Program

Crime Stoppers Program (various locations)

Colorado State Publications (Denver, CO)

Cash Settlement Price (finance)

Comprehensive Studies Program

Commercial Subroutine Package

Cab Service Prestige (French taxi company)

Communications Support Processor

Cost, Schedule and Performance

Constituent Services Portal (Georgia)

Cased Secant Piling (construction)

Coordinated Studies Program (higher education)

Cigarette Surveillance Program (Tennessee)

Customer Service Platform

Chicano Student Program (University of California, Riverside)

Board Certified Specialist in Pediatric Nutrition

Community Supported Publishing (South End Press)

Crisis Staffing Procedures (JCS (Joint Chiefs of Staff); US DoD)

Counterintelligence Scope Polygraph (US DoD)

Cleveland Scholarship Programs, Inc.

Client Site Processor

Contractual Sick Pay

Critical Security Parameter

Computer Service Provider (Direct Web)

Chief Superintendent of Police

Combined Sensor Program (US NOAA)

Canadian Softwood Plywood (plywood grade)

Causeway Section, Powered

California Society of Periodontists

Citizens for Sun Protection

Concurrent Spare Parts

Control Switching Point

Company Secretarial Practice Supplement (book)

Contract Signing Protocol

Center for Somatic Psychotherapy (San Francisco, CA)

Concrete Slab Prestressed

Common Signal Processor

Chèque Sans-Provision (French: NSF Cheque)

Complex Source Point

Combat Security Police (USAF)

Call Service Position

Club Success Plan (Toastmasters)

Commission on Systematics in Petrology (IUGS)

Communications System Processor

Certified Hotel Sales Professional (Institut für Hotelmanagement GmbH)

Constant Speed Propeller

Component Service Provider (providing functionality components, rather than full applications)

Compounded Sterile Product

Control and Status Panel (Sprint)

Commander Submarine Force, Pacific Fleet

Citizen Soldier Program

Casual Sex Partner

Cross Section Polisher

Computer Support Program