مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف BIOS

Basic Input/Output System

British Institute of Organ Studies

Built in Operating System

Basic Input/Output Services

Biometric Signature (biometrics)

Biomedical Optics Society

Biological Satellite

British Intelligence Objectives Subcommittee

Binary Operating System (computers)

Biology Intensive Orientation for Students

Basic Input/Output Set

Biometrische Signatur

Budget Interium Outfitting Spares (Navy)