مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SVN

Secure Virtual Network

پروتکل امن شبکه مجازی
SVN
ارسال نظر

ارسال نظر