مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DPMA

Data Processing Management Association

بزرگترین انجمن تخصصی در زمینه مدیریت کامپیوتری. هدف آن شرکت جستن در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی می‌باشد که بر ایجاد برنامه‌های مؤثر به‌منظور خود ـ پیشرفتی اعضاء خود تأکید دارد. این انجمن به دنبال ترویج استانداردهای عالی صلاحیت بوده و گرایش تخصصی را میان اعضاء خود ارتقاء می‌دهد. DPMA مسئول کتاب‌های کلوپ‌های دبیرستانی و کالج می‌باشد.
DPMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود