مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CERL

Consortium of European Research Libraries

ارسال نظر
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی یا به اختصار CERL یک کنسرسیوم از کتابخانه‌های تحقیقاتی است که بیشتر در اروپا فعالیت می‌کند و برای تاریخ‌دانان دسترسی به منابع آنلاین را تسهیل می‌کند شامل HPB و گنج‌واژ CERL. این سازمان علاوه بر برگزاری کارسوق‌ها و سمینارها از سال ۱۹۹۸ اقدام به انتشار یک مجله به نام CERL Papers نموده‌است.CERL

ارسال نظر