مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BLC

Building Load Coefficient

ارسال نظر
محاسبه شاخص بار ساختمانBLC

ارسال نظر