مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پپه

پهپاد پست هوایی

پهپاد پست هواییپپه