مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

T3
مخفف عبارت T3
Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...