لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 07:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IIS
مخفف عبارت IIS
Internet Information Services
سرور وبی است که ارائه دهنده آن شرک...