مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLSM

same lenght subnet mask

بیان میکند در subneting بیشترین تعداد user در نظر گرفته شود - تعداد بیت هاست برای آن در نظر گرفته میشود و با prefix به دست آمده network ها جلو میروند .
در این روش سازماندهی IP از هدر رفت IP در شبکه private جلوگیری خواهد شد .
SLSM
ارسال نظر

ارسال نظر