مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TDS
مخفف عبارت TDS
Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
VEI
مخفف عبارت VEI
Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...
RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....
SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SGOT یک...