لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی...
SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SG...