لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 03:33
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RTD
مخفف عبارت RTD
Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی...
SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SG...