مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

A
مخفف عبارت A
Ampere
آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه...