لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 31 مرداد 1398 - 13:49
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپز...
بکفا
مخفف عبارت بکفا
برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند...
سجاد
مخفف عبارت سجاد
سیستم جامع آموزشی دانشگاه
سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کا...
CAMPEP
مخفف عبارت CAMPEP
Commission on Accreditation of Medical Physics Educa ...
کمیسیون اعتباری برنامه‌های آموزشی ...
IERA
مخفف عبارت IERA
Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
...
AILLF
مخفف عبارت AILLF
Association Iranienne de Langue et Litterature franc ...
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه<...
IEDSA
مخفف عبارت IEDSA
Islamic and Economic Development Scientific Associat ...
انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران<...
ICI
مخفف عبارت ICI
Iranian Combustion Institute
انجمن احتراق ایران مؤسسه‌ای غیرانت...
PSI
مخفف عبارت PSI
The Physics Society of Iran
اجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل...
AAAS
مخفف عبارت AAAS
American Association for the Advancement of Science
انجمن پیشبرد علوم آمریکا یا اختصار...