مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESOL
مخفف عبارت ESOL
English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
ZAB
مخفف عبارت ZAB
Zukunfts Agentur Brandenburg
دفتر مركزی تحصیلات عالی خارجی (ZAB)...
JSOC
مخفف عبارت JSOC
Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپزشکی...
بکفا
مخفف عبارت بکفا
برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند...
سجاد
مخفف عبارت سجاد
سیستم جامع آموزشی دانشگاه
سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی...
CAMPEP
مخفف عبارت CAMPEP
Commission on Accreditation of Medical Physics Education Programs
کمیسیون اعتباری برنامه‌های آموزشی فیزیک...
CV
مخفف عبارت CV
Curriculum Vitae
شما هنگام انجام کارهای حقوقی یا مثلا...
IGA
مخفف عبارت IGA
Iranian Geographical Association
انجمن جغرافیائی ایران اهداف به منظور...
ICSA
مخفف عبارت ICSA
Iranian Curriculum Studies Association
انجمن برنامه ریزی درسی ایران اهداف -...
IERA
مخفف عبارت IERA
Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران اهداف به...
AILLF
مخفف عبارت AILLF
Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اهداف...
IEAOI
مخفف عبارت IEAOI
Islamic Economics Association of Iran
انجمن اقتصاد اسلامی ایران اهداف -...
IEDSA
مخفف عبارت IEDSA
Islamic and Economic Development Scientific Association
انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران اهداف...
ISCE
مخفف عبارت ISCE
Iranian Society of Civil Engineering
انجمن مهندسی عمران ایران اهداف - گسترش...
ICI
مخفف عبارت ICI
Iranian Combustion Institute
انجمن احتراق ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی...
PSI
مخفف عبارت PSI
The Physics Society of Iran
اجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل شد....
IRSS
مخفف عبارت IRSS
Iranian Remote Sensing Society
انجمن سنجش از دور ایران اهداف - گسترش و...