لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:28
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم (ا...
FTA-ABS
مخفف عبارت FTA-ABS
Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت ...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...
CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردها...
PCRM
مخفف عبارت PCRM
Physicians Committee for Responsible Medicine
کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (...
IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانا...
RNG
مخفف عبارت RNG
Random Number Generator
ظهور تکنولوژی‌های کامپیوتری و الکت...
SPT
مخفف عبارت SPT
Standard Penetration Test
آزمایش نفوذ استاندارد یا به اختصار...