مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وبصادر

واسطه‌گری بانک صادرات

نماد گروه واسطه‌گری مالی بانک صادرات ایران در بازار بورس و سهام ایرانوبصادر ارسال نظر

ارسال نظر