لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 05:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IAMU

Interational Association Maritime University

اتحادیه بین المللی دانشگاه های دریایی
IAMU