لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:09

مخفف DO

Dissolved Oxygen

مقدار اکسیژن حل شده در آب
DO