مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDC

I Dont Care

ارسال نظر
من اهمیتی نمی دهمIDC

ارسال نظر