مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANR

Adult Nursing Relationship

ارسال نظر
رابطه پرستاری بزرگسالانANR

ارسال نظر