لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 22:46
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ICYMI

In Case You Missed IT

در صورتی که آن را از دست دادید.
ICYMI