مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NVD

Normal Vaginal Delivery

ارسال نظر
زایمان طبیعی معمولی (NVD) نوعی زایمان طبیعی است که می‌تواند با کمک و روش‌های تهییج‌کنند باشد. از این اصطلاح معمولاً در پژوهش‌ها در مقابل عمل سزارین استفاده می‌شود.NVD

ارسال نظر