لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 07:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TORCH

Toxo plasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus type II

عفونتهای داخل رحمی (TORCH) به خصوص سرخچه و سایتومگالوویروس عامل ۲
TORCH