لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 20:32
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MCV

Mean Corposcular Volume

MCV به ميانگين حجم گلبولهاي سرخ خون اشاره دارد.
MCV