لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ETAT

Emergency Triage Assessment and Treatment

ارزیابی اضطراری تریاژ و درمان (دوره آموزشی، سازمان بهداشت جهانی)
ETAT