مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EEA

European Environment Agency

ارسال نظر
منطقه اقتصادی اروپاEEA

ارسال نظر