مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف رشتو

رشته توییت

ارسال نظر
این عبارت در توییتر مورد استفاده قرار می‌گیرید و به معنای رشته توییت می‌باشد. ( یعنی چندین توییت که بهم مرتبط باشند )رشتو

ارسال نظر