مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEL

Free Electron Laser

الکترون لیزری که رها شده باشد را در اصطلاح FEL یا Free Electron Laser می گویند.
FEL
ارسال نظر

ارسال نظر