مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEL

Free Electron Laser

الکترون لیزری که رها شده باشد را در اصطلاح FEL یا Free Electron Laser می گویند.
FEL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود