مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSID

Service Set Identifier

پیکربندی خودکار نام شبکه
SSID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود