لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:47
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MAS

Multi Agent Systems

سامانه‌های چند عامله MAS روش‌های نوینی برای حل مسایل محاسباتی و پیاده‌سازی پروژه‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای ارائه می‌دهند. از آنجا که در این گونه سامانه‌ها مجموعه‌ای متشکّل از چندین عامل سیستم را به وجود می‌آورد، دست‌یابی و نیل به اهدافی امکان پذیر می‌گردد که به وسیله سیستم‌های تک عامله میسّر نیست.
MAS