لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:20
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FEV1

Forced Expiratory Volume in First Second

مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه بازدم اجباری و پر فشار که پس از TLC شروع می‌شود از ریه‌ها خارج می‌گردد.

FEV1