مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
SME
مخفف عبارت SME
Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...
ADB
مخفف عبارت ADB
Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...