لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی ...
SME
مخفف عبارت SME
Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صن...
PMDD
مخفف عبارت PMDD
Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حال...