لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 29 مهر 1398 - 04:14
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا ...
EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با ...
SMA
مخفف عبارت SMA
Spinal Muscular Atrophy
آتروفی عضلانی نخاعی یا به‌اختصار «...
MD
مخفف عبارت MD
Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...
QSAR
مخفف عبارت QSAR
Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار...
FEN
مخفف عبارت FEN
Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به ...