مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KPI
مخفف عبارت KPI
Key Performance Indicators
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي...