مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRA

Plasma Renin Activity

فعاليت رنين پلاسما
PRA
ارسال نظر

ارسال نظر