مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

N
مخفف عبارت N
Newton
مقیاس نیوتن مقیاسی برای اندازه‌گیری دما...
VEI
مخفف عبارت VEI
Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...
INES
مخفف عبارت INES
International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
GND
مخفف عبارت GND
Gemeinsame Norm Datei
برگه‌دان مستند فراگیر که به‌اختصار GND...
STP
مخفف عبارت STP
Standard conditions for Temperature and Pressure
در شیمی و سایر علوم، STP یا استاندارد...