لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 09:03
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AMA
مخفف عبارت AMA
American Marketing Association
انجمن بازاریابی آمریکا، انجمنی تخص...
IGBT
مخفف عبارت IGBT
Insulated Gate Bipolar Transistor
ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق ش...
MVV
مخفف عبارت MVV
Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع ...