لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:59
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LGPL
مخفف عبارت LGPL
Lesser General Public License
پروانهٔ گنو اِل‌جی‌پی‌اِل یا پروان...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس ...
VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کنند...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...
CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا ...