لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EDTA
مخفف عبارت EDTA
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDT...