مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SVD
مخفف عبارت SVD
Spontaneous Vaginal Delivery
زایمان طبیعی خودبه‌خودی (SVD) هنگامی رخ...
VCS
مخفف عبارت VCS
Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
ADB
مخفف عبارت ADB
Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...
PCRM
مخفف عبارت PCRM
Physicians Committee for Responsible Medicine
کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (PCRM)...
VDE
مخفف عبارت VDE
Verband der Elektrotechnik
انجمن برق، الکترونیک و فناوری‌های...
DRM
مخفف عبارت DRM
Digital rights management
مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی گفته...
IDE
مخفف عبارت IDE
Integrated Drive Electronics
واسط الکترونیکی یکپارچه دیسک‌گردان که...
JDF
مخفف عبارت JDF
Job Defintion Format
JDF در واقع زبان جهانی و استاندارد برای...