مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پروتئین