لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف O

Oxygen

اکسیژن
O