لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 26 مهر 1398 - 17:08
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف O

Oxygen

اکسیژن
O