مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTOH

On The Other Hand

ارسال نظر
از سوی دیگرOTOH

ارسال نظر