مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شبخ

شب بخیر

ارسال نظر
عبارت شبخ اغلب در توییتر مورد استفاده قرار می‌گیرید و به معنای شب بخیر گفتن هست.شبخ

ارسال نظر