مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PJSC

Private Joint Stock Company

ارسال نظر
شرکت سهامی خاصPJSC

ارسال نظر