لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 03:41
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GTFO

Get The Fuck Out

GTFO به معنای بزن به چاك، پاشو برو گم شو، گورتو گم كن می‌باشد.
GTFO