لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:28
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف مرآ مخ

مرکز آموزش مخابرات

مرکز آموزش مخابرات ( زمینی )
مرآ مخ